Rüstungen

Name Art Kopf Arme Beine Brust Rücken Behinderung Gewicht Gulden
Bronzehelm Helme 4 0 0 0 0 2 5,00 450
Fellumhang Ergänzende Rüstung 0 0 0 0 3 1 3,00 230
Gambeson Textilrüstungen 0 1 2 2 3 3 3,00 230
Gestechhelm Helme 5 0 0 0 0 3 4,75 750
Gestechrüstung Metallrüstungen 5 7 8 11 10 16 32,00 25000
Hadbards magischer Hut Helme 2 0 0 0 0 0 0,20 98
Hadbards Robe Textilrüstungen 0 2 2 3 3 0 0,90 86
Kettenhaube Helme 4 0 0 0 0 1 3,00 550
Kettenmantel Metallrüstungen 0 6 6 6 6 7 15,00 2500
Kettenzeug Ergänzende Rüstung 0 4 4 0 0 1 3,50 650
Knielanges Kettenhemd Metallrüstungen 0 4 4 6 6 6 13,00 1600
Küraß Metallrüstungen 0 0 0 9 0 4 6,50 1250
Kurzes Kettenhemd Metallrüstungen 0 0 0 6 6 3 6,50 750
Lagenharnisch Metallrüstungen 0 2 3 4 4 4 7,50 1000
Langes Kettenhemd Metallrüstungen 0 4 0 6 6 5 10,00 1000
Lederhelm Helme 2 0 0 0 0 1 1,00 100
Lederpanzer Lederrüstungen 0 0 0 5 5 2 4,50 320
Lederrüstung Lederrüstungen 0 0 0 4 4 2 4,00 270
Lederzeug Ergänzende Rüstung 0 2 2 0 0 1 1,50 200
Maskenhelm Helme 3 0 0 0 0 1 2,00 100
Morion Helme 4 0 0 0 0 1 3,50 450
Nietenpanzer Lederrüstungen 0 0 0 5 5 2 3,70 300
Normale Kleidung Textilrüstungen 0 1 1 1 1 0 2,00 10
Plattenharnisch Metallrüstungen 0 0 0 9 9 8 13,00 2800
Plattenzeug Ergänzende Rüstung 0 5 5 0 0 2 3,50 750
Ringmantel Metallrüstungen 1 2 2 3 3 3 6,25 600
Robe Textilrüstungen 0 0 0 0 0 1 1,00 1800
Schienenpanzer Metallrüstungen 0 1 1 6 6 4 9,00 2800
Schienenzeug Ergänzende Rüstung 0 5 5 0 0 2 3,50 900
Schuppenmantel Metallrüstungen 0 4 5 7 7 9 19,00 4000
Schuppenpanzer Metallrüstungen 0 0 0 7 7 7 15,00 2200
Schuppenzeug Ergänzende Rüstung 0 5 5 0 0 2 3,50 850
Sturmhaube Helme 5 0 0 0 0 2 3,75 600
Tellerhelm Helme 3 0 0 0 0 1 2,00 200
Topfhelm Helme 5 0 0 0 0 2 4,00 650
Tuchrüstung Textilrüstungen 0 0 0 3 3 1 2,50 200
Verstärkter Lederhelm Helme 2 0 0 0 1 2 3,00 250
Wappenrock Textilrüstungen 0 0 1 1 1 0 0,50 100
Winterkleidung Textilrüstungen 0 2 2 2 2 1 3,50 20